Projekty a publikácie

Názov projektu: Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu www.biblioterapia.sk, číslo projektu: 2020-1-SK01-KA210-VET-000082483, Program Erasmus+: Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 – Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, obdobie riešenia: 2022-2023


Propagácia zdravotníckych povolaní klinický fyzik, laboratórny diagnostik (vrátane verejných zdravotníkov), liečebný pedagóg a logopéd združených v SKIZP – mediálni partneri:

Lekárske noviny

Predstavujeme klinickú logopédiu: dr. Adzimová Klinická logopédia v rezorte zdravotníctva a duševné zdravie

Predstavujeme liečebnú pedagogiku: dr. Kotrbová Etablovanie liečebnej pedagogiky v podpore zdravia, dr. Kotrbová, dr. Trechová Aké preventívne opatrenia prijať pre zlepšenie duševného a fyzického zdravia budúcich generácií?, Rozvoj prevencie v školách a školských zariadeniach, Kto sa stará o tých, čo sa starajú? – prevencia syndrómu vyhorenia zdravotníckych pracovníkov

Predstavujeme laboratórnu diagnostiku: dr. Pôbišová laboratórni diagnostici v systéme zdravotnej starostlivosti Za zatvorenými dverami (in press only: Pôbišová, A.: Laboratórni diagnostici v systéme zdravotnej starostlivosti. In: Lekárske noviny – mesačník slovenských lekárov a zdravotníckych pracovníkov č. 4/2021, apríl 2021, ročník IV., s. 13, VEEVENT, spol. s r. o. Modra. ISSN 2585-9595), dr. Trechová Správna laboratórna prax a výsledky plošného testovania na Covid-19 na Slovensku

Predstavujeme klinickú fyziku: Mgr. Lederleitner, Ing. Krkošek Klinická fyzika – Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov predstavuje zdravotnícke povolanie klinický fyzik (in press only: Krkošek, A., Ledereitner, D.: Zdravotnícke povolanie klinický fyzik. In: Lekárske noviny – mesačník slovenských lekárov a zdravotníckych pracovníkov č. 5/2021, máj 2021, ročník IV., s. 9, VEEVENT, spol. s r. o. Modra. ISSN 2585-9595)

Transdisciplinárne témy: dr. Trechová, dr. Kotrbová Multiprofesionálna spolupráca v zdravotnej starostlivosti, Päťročná tradícia medziodborovej platformy zdravotníkov


O činnosti v zdravotníckych povolaniach združených v SKIZP (logopédia, liečebná pedagogika) informuje aj ORTOPEDICKÝ MAGAZÍN ako napríklad v príspevku dr. Čunderlíkovej Kognitívny tréning v praxi, dr. Hrnčiarovej Každý pacient s Parkinsonovou chorobou by mal navštíviť logopéda, alebo dr. Kotrbovej Prínos vybraných diplomových prác pre štúdium biblioterapie


Na propagáciu návrhov SKIZP na systémové riešenia bola tiež nadviazaná spolupráca so Zdravotníckymi novinami – edícia Medical Practice (dr. Milica Šarmírová), vďaka ktorej boli v apríli a júni 2020 v tomto médiu publikované príspevky prezidentky SKIZP dr. Trechovej Multiprofesionálne tímy – jediná cesta k odvráteniu kolapsu v primárnej zdravotnej starostlivosti a viceprezidentky SKIZP pre legislatívu a inovácie dr. Kotrbovej Normatívy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti by mali byť flexibilné…