Stanovy

Hlavným cieľom PRO SKIZP, o. z. je združovať občanov (fyzické a právnické osoby) s cieľom podporovať
rozvoj Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
v oblasti ochrany, rozvoja a udržiavania zdravia jednotlivcov a spoločnosti

Pri napĺňaní svojich cieľov združenie vyvíja predovšetkým nasledovné aktivity:

presadzovanie integrovanej interdisciplinárnej multiprofesionálnej spolupráce v systémoch poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti so zameraním na potreby pacienta/klienta, ďalej na správny odborný manažment pacienta/klienta v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti a systéme ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti a elimináciu rizika pacienta v procesoch poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti,

výskum, vývoj, verifikácia a komparácia špecifických alebo nových postupov s konvenčne zaužívanými postupmi v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti,

aplikácia,  šírenie a rozvoj modelu excelentnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ochrane, podpore a rozvoji zdravia verejnosti a v riadení systémov zdravotnej starostlivosti a ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti na základe nadobudnutých poznatkov,

podpora zlepšovania ukazovateľov zdravia a zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na regionálnu a lokálnu úroveň,

podpora inovácií založených na najlepších a najnovších vedeckých poznatkoch prinášajúcich benefit najmä pre pacientov alebo obyvateľov daného územia, biotechnológií a prístupu k relevantným zdravotníckym dátam, metodík monitorovania a hodnotenia jednotlivých oblasti s cieľom objektívne  posúdiť  a nestranne hodnotiť úroveň v jednotlivých zadaných kategóriách,

vzdelávanie a propagácia kvality výkonu zdravotníckych povolaní a významu integrácie a interdisciplinárnej spolupráce a optimálneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti,

tvorba štandardov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochranu, podporu a rozvoj zdravia verejnosti a elimináciu rizika zdravotníckych pracovníkov; tvorba štandardov pre formálne a neformálne vzdelávanie na základe získaných výsledkov výskumu a praxe; realizácia a participácia na študijných programoch, odborných podujatiach, konferenciách, workshopoch a iných aktivitách formálneho a neformálneho vzdelávania, podpora kvalitného vzdelávania odborníkov aj pacientov v systéme aj mimo systému zdravotníctva,

spracovanie štúdií, prieskumov a odporúčaní,

publikačná, mediálna, propagačná a vydavateľská činnosť,

spolupráca s orgánmi zákonodarnej a výkonnej moci pri príprave a aktualizácii dokumentov týkajúcich sa problematiky predmetu činnosti združenia,

profesionálne poradenstvo v hlavnom predmete činnosti a podpora projektov,

spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami v oblasti rozvoja predmetu činnosti na Slovensku a v zahraničí.


Naposledy aktualizované 30. júna 2023.